Leever kenniscentrum

Wij tekenen technische installaties (verwarming, sanitair en elektra) voor woning- en utiliteitsbouw.

  • Een duidelijke tekening levert u tijdwinst op: uw monteurs werken efficiënter en met meer plezier.
  • Een nauwkeurige tekening is het visitekaartje voor uw bedrijf.
  • Onze tekeningen zijn altijd in kleur. En met úw logo in de rechter onderhoek
  • Projecten kunnen met een BIM gemaakt worden.
  • Wij tekenen alle disciplines.

Binnenrioleringsinstallaties

Wat is een douche zonder opstand?

Een douche zonder opstand heeft een relatief vlakke bodem waarin een maximale waterhoogte van 30 mm niet wordt overschreden.

Wat is een druklijn?

Een druklijn is de afstand van het beschouwde punt in de leiding tot de vloeistofspiegel die optreedt in een stijgbuis geplaatst in dat punt.

Wat is een drukleiding?

Een drukleiding een afvoerleiding waardoor afvalwater onder overdruk wordt afgevoerd. Ook wel ‘persleiding’ genoemd.

Wat is een gebouw?

Een gebouw is een bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

Wat is een gebouwaansluiting?

Een gebouwaansluiting is een buiten het gebouw gelegen overgang van de gebouwriolering op de buitenriolering, gelegen op een afstand van maximaal 0,5 m vanaf het gebouw of zoveel korter dan een zettingsconstructie in de buitenriolering vereist.

Wat is gebouwriolering?

Gebouwriolering zijn stelsels van afvoerleidingen en ontspanningsleidingen, inclusief alle hulpstukken, dakafvoeren, stankafsluiters, afdichtingen en bevestigingen voor zover deze geen deel uitmaken van lozingstoestellen, dat zich binnen een gebouw bevindt, of buiten aan een gebouw is bevestigd.

Wat is geluidabsorptie?

Geluidsabsorptie is de eigenschap van een materiaal om geluid op te nemen en niet te weerkaatsen.

Wat is geluidsniveau?

Het geluidsniveau is het niveau van geluid, volgens een bepaalde wijze gemeten, waarbij tot op zekere hoogte rekening is gehouden met de eigenschappen van het menselijk gehoororgaan. Het geluidsniveau wordt uitgedrukt in dB(A), gedefinieerd in IEC-651 en NEN 10651.

Wat is genormeerd geluidsniveau?

Genormeerd geluidsniveau is het niveau van geluid waarbij rekening is gehouden met een bepaalde gedefinieerde absorptie van de ontvangstruimte, conform NEN 5077.

Wat is gerede gebouwriolering?

Gerede gebouwriolering is riolering die gereed voor gebruik is en waarop alle aan te sluiten lozingstoestellen zijn aangesloten.

Wat is gewogen geluidsisolatie?

Gewogen geluidsniveau is het niveau van geluid waarbij rekening is gehouden met de gevoeligheid van het menselijk gehoororgaan.

Wat is hemelwater, regenwater en smeltwater?

Een hemelwaterafvoerleiding is een afvoerleiding, uitsluitend bestemd voor afvoer van regenwater, hemelwater en smeltwater van het buitenoppervlak van een gebouw.

Wat is huishoudelijk afvalwater?

Huishoudelijk afvalwater is afvalwater dat overwegend afkomstig is van de menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden. Het maakt daarbij niet uit of het afvalwater bij een huishouden of bij een bedrijf vrijkomt. Afvloeiend hemelwater en grondwater behoren niet tot huishoudelijk afvalwater.

Wat zijn hulpstukken?

Hulpstukken zijn onderdelen van de gebouw- en buitenriolering, waarmee richtingveranderingen, onderlinge aansluitingen (verbindingen) van leidingen of leidinggedeelten, overgangen op andere doorsneden en andere materialen en de mogelijkheid tot lengteverandering, reiniging of ontstopping van leidingen tot stand worden gebracht.

Wat is een koppelleiding?

Een koppelleiding is een leiding die de druk in een verzamelleiding beperkt door koppeling aan een aan de standleiding parallelle ontspanningsleiding of een leiding die de druk in een standleiding beperkt door koppeling aan een parallelle standleiding. Een koppelleiding wordt altijd aan beide zijden met een neerwaartse hoek van 45° aangesloten op de ontspannings- of standleiding.

Wat is een leidingsysteem?

Een leidingsysteem is een stelsels van afvoerleidingen en ontspanningsleidingen, inclusief hulpstukken, dat zowel geschikt is voor het transport van water als van lucht.

Wat is een leidingtraject?

Een leidingtraject is een leiding of gedeelte van de leiding tussen twee aansluitingen.

Wat is een liggende leiding?

Een liggende leiding is een afvoerleiding, die geen grotere helling dan 45° heeft ten opzichte van het horizontale vlak.

Wat is een lozingtoestel?

Een lozingstoestel is een toestel dat bestemd is voor rechtstreekse lozing op de gebouwriolering van huishoudelijk afvalwater.

Wat is luchtgeluid?

Luchtgeluid is geluid dat veroorzaakt wordt door de geluidsafstraling naar de omringende lucht.

Wat is een middellijn?

Een middellijn is de buitenmiddellijn of de binnenmiddellijn van een leiding.

Wat is een niet gerede gebouwriolering?

Een niet gerede gebouwriolering is gebouwriolering die niet gebruiksgereed is.

Wat is een noodafvoer voorziening?

Een noodafvoer voorziening is een voorziening die wateraccumulatie op het dak moet voorkomen.

Wat is een omloopleiding?

Een omloopleiding is een leiding met dezelfde functie als een vereveningsleiding waar toestelleidingen op worden aangesloten in de aansluitingsvrije zone van de standleiding.

Wat is een ontlastvoorziening?

Een ontlastvoorziening is een voorziening dat beoogt tijdens onvoldoende afvoercapaciteit van de perceelaansluitleiding en/of de buitenriolering het overtollige water zonder schade af te voeren buiten het gebouw.

Wat is een ontspanningsleiding?

Een ontspanningsleiding heeft tot doel voldoende ont- en beluchting van de gebouwriolering te waarborgen.

Wat is een ontwerpmiddellijn?

Een ontwerpmiddellijn is de theoretische inwendige middellijn van een leiding.

Wat is een openbaar riool voorziening?

Een openbaar riool voorziening is de inzameling en het transport van afvalwater dat in beheer is bij de gemeente of een rechtspersoon die door de gemeente met het beheer is belast.

Wat zijn overstroomgevoelige aansluitpunten?

Overstromingsgevoelige aansluitpunten zijn aansluitpunten die lager gelegen zijn dan 150 mm boven de kruin van de straat.

Wat is een perceelaansluitleiding?

Een perceelaansluitleiding is een buiten het perceel gelegen leiding die de gebouwriolering of de buitenriolering binnen de perceelgrens verbindt met de openbare riolering.

Wat is een persleiding?

Een persleiding is een afvoerleiding waardoor afvalwater onder overdruk wordt afgevoerd, ook wel drukleiding genoemd.

Wat is een persaansluitleiding?

Een persaansluitleiding is een onderdeel van een persleiding, dat begint bij de uitlaat van een pomp en eindigt bij de doorvoering van de pompput of bij parallelle pompen bij de overgang naar de gezamenlijke persleiding.

Wat is een plat dak?

Een plat dak is een dak met een hellingshoek van maximaal 3° ten opzichte van de horizontaal.

© Copyright 2022 - Leever Installatie Adviseurs B.V.