BRL6000-21 ‘Energiecentrales met WKO’ ter kritiek

Het Centraal College van Deskundigen KBI (CCvD) heeft per 20 maart 2012 en het bestuur KBI per 29 maart de BRL6000 – Bijzonder Deel 21 ‘Ontwerpen, Installeren en Beheren van Energiecentrales met WKO’ voor publicatie ter kritiek vastgesteld. Op 17 maart 2011 heeft de Minister van I&M het ontwerp van het Besluit bodemenergiesystemen naar de Tweede Kamer gezonden. Het is de bedoeling om in:

-het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim, artikel 3.16i),
-het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi, artikel 3.31), en
-het Waterbesluit (Waterbesluit, artikel 6.11d),

de volgende bepaling op te nemen:
‘Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een open of gesloten bodemenergiesysteem vindt plaats overeenkomstig de daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocumenten door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.’

De erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit vindt plaats door de overheid.

Volgens artikel 11, lid 3, van het Besluit bodemkwaliteit wordt bij Ministeriële Regeling aangegeven of een erkenning voor een werkzaamheid wordt gebaseerd op een certificaat of een accreditatie. Het is de bedoeling dat de erkenning voor (het installeren van) bodemenergiesystemen zal worden gebaseerd op certificatieregelingen, zoals reeds het geval is met de bestaande SIKB-certificatieregeling voor ‘mechanisch boren’.

Binnen het Samenwerkingsprogramma Warmte-Koude-Opslag (SWKO) werkt SIKB aan de kwaliteitseisen en certificatieregeling voor het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen en ISSO/KBI aan de kwaliteitseisen en certificatieregeling voor het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen (zoals beschreven in de BRL6000-21). Het Bijzondere Deel (BRL Deel 6000-21) heeft betrekking op het ‘ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales met WKO’. Dit houdt in dat de BRL voor het ‘ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales met WKO’ uit twee delen bestaat:BRL Deel 6000-00 (algemene eisen), en BRL Deel 6000-21 (specifieke eisen voor ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales met WKO). Deze BRL is opgesteld onder begeleiding van de Technische Commissie WKO (TC WKO) van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI).

De BRL en het kritiekformulier zijn te downloaden via www.kbi.nl. De daarbij behorende in ontwikkeling zijnde ISSO-publicatie 39 ‘Ontwerp, realisatie en beheer van een Energiecentrale met warmte en koude opslag (WKO)’ is via www.isso.nl te downloaden.

bron: installatienet.nl