Knelpunten bij alternatieve technieken opgelost

Minister Schulz van IenM heeft op 4 september 2013 een lang verwachte beleidsbrief doen uitgaan betreffende bepaalde knelpunten bij het toezicht op regelgeving inzake het gebruik van alternatieve technieken voor legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater. Deze knelpunten betreffen:
1. Certificeringsplicht voor alternatieve technieken (o.a. bestaande systemen)
2. Verlaging warm tapwatertemperatuur bij toepassing van alternatieve techniek
3. Verlaging spoelfrequentie bij toepassing van alternatieve techniek

Hierna volgt een kernachtige samenvatting;

1. Certificeringsplicht alternatieve technieken

Knelpunt:
Het Drinkwaterbesluit (inclusief artikel 44) is zonder overgangsregeling voor wat betreft de certificeringsplicht in werking getreden.

Voor een deel van de systemen voor fysisch beheer, fotochemisch beheer en elektrochemisch beheer die geplaatst zijn, is op dit moment (nog) geen certificaat afgegeven. Zelfs in de situatie dat er een certificaat is afgegeven, kan er in de praktijk een knelpunt optreden, want het certificaat geldt niet voor systemen die zijn geplaatst voor het moment van certificering.

Oplossing:
Het Drinkwaterbesluit wordt gewijzigd waarbij alsnog een overgangsregeling wordt ingevoerd, waarbij de inzet is dat die het volgende zal inhouden:
Nieuw te plaatsen systemen vanaf 4 september 2013:

 • Gecertificeerde systemen:
  • Deze mogen worden geplaatst.
 • NIET-gecertificeerde systemen:
  • Deze mogen NIET worden geplaatst.

Reeds geplaatste systemen voor 4 september 2013:

 • Gecertificeerde systemen:
  • Daarvan moet de leverancier ervoor zorgen dat voor 4 oktober 2013 bij elk geplaatst systeem een kopie van het certificaat en een “leveranciersverklaring” aanwezig is. In deze leveranciersverklaring wordt vermeld dat de reeds geplaatste systemen overeenkomen met de het gecertificeerde systeem.
 • NIET-gecertificeerde systemen:
  • Daarvan moet de leverancier ervoor zorgen dat voor 4 oktober 2013 bij elk geplaatst systeem een kopie van de certificeringsaanvraag en een “leveranciersverklaring” aanwezig zijn. In de leveranciersverklaring wordt vermeld dat de reeds geplaatste systemen overeenkomen met de het systeem dat voor certificering is aangeboden.

Systemen moeten worden verwijderd (of vervangen door een gecertificeerd systeem):

 • als deze niet aan bovengenoemde eisen voldoen.
 • of als deze op 1 juli 2014 nog steeds niet gecertificeerd zijn, ook al is er een leveranciersverklaring.
 • of als bij controle blijkt dat het systeem niet overeenkomt met het ter certificering voorgelegde (of gecertificeerde) systeem.
 • of als het certificeringstraject niet is gestart voor 4 september 2013 (datum van getekende opdracht).

2. Verlaging warm tapwatertemperatuur bij toepassing alternatieve techniek

Knelpunt:
Bij toepassing van sommige alternatieve technieken (fysische technieken, bepaalde koper-zilverionisatiesystemen) is het uit oogpunt van legionellapreventie verantwoord en uit oogpunt van energiebesparing gewenst om een minimum warm tapwatertemperatuur van 50 °C te hanteren. Dit lijkt door de eis van 60 °C in NEN 1006 te worden verhinderd.
Oplossing:
Aantonen van gelijkwaardigheid conform op grond van artikel 1.3 van het Bouwbesluit. Hierbij kan men gebruik maken van hetgeen zal worden geregeld in de Regeling legionellapreventie (zie punt 3).

3. Verlaging spoelfrequentie bij toepassing alternatieve techniek

Knelpunt:
Bij toepassing van fysische technieken, fotochemisch beheer, en elektrochemisch beheer kan het uit oogpunt van legionellapreventie verantwoord zijn om een lagere spoelfrequentie te hanteren dan geeist in de huidige Regeling legionellapreventie.

Oplossing:
Een wijziging van de Regeling legionellapreventie waardoor de spoelfrequentie bij fysische technieken onder bepaalde stringente voorwaarden kan worden verlaagd.
Voor wat betreft fotochemisch en elektrochemisch beheer kunnen de leveranciers initiatieven nemen om in overleg met het ministerie van IenM pilots uit te voeren met het verlagen van de spoelfrequentie, al dan niet in combinatie met verlaging van de warm tapwatertemperatuur. Indien de pilot succesvol is, worden met betrekking tot deze onderzochte systeem in de Regeling legionellapreventie regels opgenomen die een verlaging van de spoelfrequentie mogelijk maken.

Planning
De planning is dat de wijziging van de Regeling legionellapreventie op 1 januari 2014 en de wijziging van het Drinkwaterbesluit uiterlijk op 1 juli 2014 in werking zal treden.

ISSO-publicatie 55.4
De consequenties van de beleidsbrief zullen worden meegenomen in de herziene versie van ISSO-publicatie 55.4 die in eind 2013 wordt verwacht.