Veilig drinkwater tot en met het tappunt

De NEN 1006 is aangewezen als de norm voor drinkwaterinstallaties buiten gebouwen door het drinkwaterbesluit 2011.
Het Bouwbesluit heeft de NEN 1006 aangewezen als de norm voor drinkwaterinstallaties in gebouwen.

Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten:

  • de voor het doel beoogde volumestroom en gebruiksdruk aan de desbetreffende tappunten en aansluitpunten voor toestellen beschikbaar is;
  • het water bij de tappunten – met het oog op de volksgezondheid – betrouwbaar is voor het gebruiksdoel;
  • deze veilig is voor leven en/of eigendommen van de gebruiker en derden;
  • de levering van leidingwater bij derden niet nadelig wordt beïnvloed;
  • geluidshinder wordt vermeden;
  • deze geen aanleiding geeft tot verspilling van drinkwater en/of energie;
  • een langdurig en ongestoord gebruik moet kunnen worden verwacht;
  • de kwaliteit van de verschillende soorten drinkwater niet door verbindingen onderling of anderszins nadelig wordt beïnvloed.