Slechte naleving beheer waterinstallaties

ILT (de toenmalige VROM-Inspectie) heeft, in samenwerking met het RIVM, de laatste jaren steekproefsgewijs onderzoek gedaan naar de naleving bij verschillende prioritaire instellingen. Algemeen blijkt dat de naleving te wensen overlaat. Bij vooral kleinere campings en hotels blijkt dat velen nauwelijks iets ondernemen. Professionele instellingen als ziekenhuizen zijn daarentegen wel actief, maar regelmatig wordt geconstateerd dat zij een totaal eigen invulling geven aan wettelijk voorgeschreven verplichtingen. Zorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen hebben vaak verouderde legionellabeheersplannen, waarbij het feitelijke beheer bovendien een lage prioriteit heeft.