Bouwbesluit en legionellapreventie

Legionella-gevaar
De bouwregelgeving (bouwbesluit) is van directe invloed op de kwaliteit van het drinkwater. Regelmatig worden aan de kranen knelpunten geconstateerd (legionella) die veroorzaakt worden doordat leidingen voor drinkwater en verwarming te dicht bij elkaar zijn aangelegd. Dit kan consequenties hebben voor de volksgezondheid. De gebouweigenaar is ook eigenaar van die binnen-installaties.

‘Hot-spots’ uitsluiten
Bij het ontwerp van gebouwen moet beter rekening gehouden worden met de aan te brengen installaties. Binnen-installaties voor verwarming en drinkwater kunnen afzonderlijk verantwoord zijn ontworpen, maar de aanleg leidt in de praktijk tot situaties met veel ‘hot-spots’, waarbij het koude drinkwater wordt opgewarmd door de warmte-installatie. Drinkwater komt dan in de temperatuurzone waarin legionellabacteriën zich kunnen vermenigvuldigen, met direct gevaar voor de volksgezondheid. Vewin pleit ervoor om in het Bouwbesluit een verbod op te nemen op ‘hot-spots’ tussen koud drinkwater- en warmteleidingen.

Verplichting drinkwaterinstallaties
Het huidige Bouwbesluit bevatte de verplichting tot aanleg van elektriciteits-, gas- en watervoorzieningen. In het nieuwe Bouwbesluit is dit vervallen en wordt alleen bepaald dat, zo’n voorziening veilig en gezond moet zijn.

Voor Vewin leidt het ontbreken van deze verplichting tot onduidelijkheid in de markt en toename van ondeskundig aangelegde binnen-installaties, met nadelige effecten op de drinkwaterkwaliteit. Vewin pleit voor nader onderzoek naar de gevolgen van deze ‘vermindering van regeldruk’.

Bron: vewin.nl