Legionella preventieadvisering voor collectieve leidingwaterinstallaties

Je moet de opleiding legionellapreventie in leidingwaterinstallaties positief afgerond hebben.

Beheersplan;

 • tekening of omschrijving van de ligging en inrichting van de collectieve waterinstallatie.
 • gegevens over de warmtapwaterbereider
 • gegevens over de herkomst van het water
 • uitkomsten van de risicoanalyse
 • de maatregelen die genomen moeten worden en wie de verantwoording daarvoor draagt.
 • de tappunten waar monsters worden genomen + de frequentie
 • in ziekenhuizen, instellingen e.d. moet een omschrijving komen van de matregelen die getroffen zijn om verbranding door warmtapwater te voorkomen.
 • welke maatregelen er genomen moeten worden wanneer het water wat ter beschikking gesteld wordt niet voldoet aan artikel 17j.

Overbodige informatie moet verwijderd worden uit standaard bestanden.

In het beheersplan moet elke periodieke beheersmaatregel zichtbaar gekoppeld zijn aan een geïnventariseerd risico uit de risicoanalyse.

Het beheersplan moet een inhoudsopgave bevatten met daarin een verwijzing naar de uit te voeren beheersmaatregelen.

Risicoanalyse;

 • beschrijving van de installatie
 • beschrijving van plaats, type en risico (aërosolvormig)
 • overzicht van gebruikte gegevens en genomen maatregelen
 • een schema van de installatie met nummering van de componenten voor dat gedeelte waarop een uitgebreide risico-analyse van toepassing is.
 • een overzicht van de componenten;
  • unieke naam
  • regelmatig/onregelmatig
  • zichtbaarheid, vermelden als niet zichtbaar is
  • waterinhoud bij voorraadtoestellen of drinkwaterreservoirs
  • aard van de ruimten vanwege de te verwachten hoogste temperatuur
  • dode leidingen
  • hot spots
  • omschrijving van opvolgende leidingen en tappunten
 • risicokwalificatie van de componenten van de installatie
 • de naam van de certificaathouder + de naam van de verantwoordelijke van de uitgevoerd risicoanalyse
 • vaststellingsdatum

Duidelijk moet zijn aangegeven wat het beginpunt is van de waterinstallatie.

Bij elk risicopunt moet het risico van vermeerdering van de legionellabacterie worden aangegeven.

4
Het beginpunt van de installatie moet in het contractstuk vermeld worden. De installatie is slechts legionellaveilig onder voorwaarde dat het water dat bij het beginpunt wordt ingevoerd legionellaveilig is.
Het BRL 6010-certificaat moet vermeld worden in de overeenkomst.

Bij één of meer aërosolvormige tappunten wordt een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd.

5
Er moet minimaal één legionellapreventie-adviseur leidingwaterinstallaties in vaste dienst zijn.
Er moet een thermometer aanwezig zijn. 0-100°C. Afleesbaar op minimaal 0,5°C. Nauwkeurigheid van 1°C.
Stopwatch.

6
Kwaliteitshandboek
Omschrijving van het kwaliteitssysteem.
Omschrijving hoe de kwaliteit wordt onderhouden.
Omschrijving hoe de directie invulling geeft aan het begrijpen van de medewerker van de werkzaamheden, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden.
Er dient een verantwoordelijke aangewezen te worden voor het kwaliteitssysteem.
De plaats van elke medewerker moet beschreven worden. Met de daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden.
Onafhankelijkheid en geheimhouding.
Omvang en frequentie van controleactiviteiten moet omschreven zijn:
controle op werkzaamheden
meetapparatuur
documenten voldoen aan de eisen besteld aan het beheersplan
documenten voldoen aan de eisen besteld aan de risicoanalyse
Omschrijving van registratie van projecten
Omschrijving van projectdossiers
documentenbeheer op het werk en op locatie
beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers
beheersing van tekortkomingen
klachtenbehandeling

Procedure-eisen
registratie van projecten, steeds toegang tot proj.nr. adres, datum opdracht
projectdossier: opdracht en meest recente info + opdracht, 3 jaar bewaren
er moeten controles worden uitgevoerd. registraties moeten worden bijgehouden.
documentenbeheer: overzicht in handboek + verantwoordelijke voor het actueel houden
de kalibratiefrequentie moet worden bijgehouden
kalibratie met een sticker op de meter
beheersing vakbekwaamheid van de medewerker. Diploma’s, kennis, ervaring. Periodieke beoordeling. Wie heeft wie beoordeeld en wanneer. Wat zijn de resultaten van de beoordeling? Wat waren de maatregelen?
Klachtenregistratie: hoe wordt herhaling voorkomen?