Herzien: ISSO-publicatie 61 ‘Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen’

ISSO-referentiedocument voor Programma van Eisen en systeemkeuze woningventilatie

ISSO-publicatie 61 ‘Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen’ (2e druk, 2002) is onlangs in gewijzigde vorm verschenen als versie 2010. De opzet en inhoud zijn aangepast, waarbij deze publicatie moet worden gezien als nieuw ‘moederdocument’ bij het vastleggen van minimale kwaliteitseisen voor woningventilatie en het maken van een systeemkeuze.

Na alle publiciteit rondom ventilatie in woningen en scholen is door ISSO, het Kennisinstituut voor de Installatiesector, gekozen voor een duidelijke informatiesplitsing ten aanzien van de verschillende ventilatiesystemen. De titel van publicatie 61 is daarom gewijzigd in ‘Programma van Eisen en systeemkeuze voor ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen’. In dit referentiedocument komen alle gangbare ventilatiesystemen in Nederland aan de orde. De ontwerpaspecten voor ventilatiesystemen met een natuurlijke afvoervoorziening (type A en B) zijn ook in deze publicatie uitgewerkt.

Met het uitkomen van de herziene publicatie 61 is de serie ISSO-publicaties over woningventilatie compleet. De afbakening van ISSO-publicaties over woningventilatie is in onderstaande afbeelding weergegeven:

Schema huis ventilatie

In de herziene versie 2010 is ook de vorm aangepast door de publicatie op te splitsen in een meer toegankelijk en beschrijvend deel over alle aspecten in het ontwerpproces van een woningventilatiesysteem en een deel volgens MKK (Model Kwaliteitsborging Klimaatinstallaties) voor gebruik in bijv. procescertificatiesystemen. Ook is de publicatie aangepast aan de huidige stand van kennis en normen. Uitgangspunt is het Bouwbesluit (2003) met alle vigerende wijzigingen tot 2010. Ook wordt er alvast een voorschot genomen op de te verwachten eisen in het Bouwbesluit vanaf medio 2011/2012, in het bijzonder voor de eisen en consequenties ten aanzien van het aspect installatiegeluid.
Voor de beschrijving van bijna 40 systeemvarianten is de publicatie voorbereid op aansluiting met de systeembeschrijvingen uit de norm NEN8088 die in het verlengde ligt van de Energie Prestatie Gebouwen (NEN7120 EPG). Beide NEN-normen zijn in 2010 als groene versie gepresenteerd.

Verder is de publicatie o.a. op de volgende punten aangepast of aangevuld:
• Voorbeelden van ventilatiebalansberekeningen voor verschillende woningtypen
• Uitgewerkte voorbeelden voor het maken van een systeemkeuze
• Principe-uitvoeringen en consequenties in de gestapelde bouw
• Eisen aan en uitvoering van luchtdebietmetingen
• Eisen en consequenties t.a.v. installatiegeluid
• Keuze van en interactie met wasemkap