Drie woningcorporaties geverbaliseerd voor overtreden legionellaregels

van vrominspectie.nl

Drie woningcorporaties hebben een proces-verbaal gekregen van de VROM-Inspectie omdat zij de legionellaregels overtraden. De corporaties verzuimden bij de oplevering van nieuwbouwpanden die bestemd zijn voor verhuur aan een zorginstelling het drinkwater op legionella te bemonsteren.

Bij de oplevering van nieuwbouw kunnen flinke legionella-besmettingen ontstaan, doordat water langdurig heeft stilgestaan of door installatiefouten. Door een risico-analyse te maken en het water te bemonsteren kan dit worden aangepakt. Bij verhuur van panden aan zorginstellingen die er kwetsbare groepen in huisvesten, is dat ook verplicht.

Corporaties maar ook verzekeringsmaatschappijen en andere vastgoedeigenaren verhuren vaak panden aan groepen die in het Waterleidingbesluit als prioritaire doelgroep worden aangemerkt. Dan is extra aandacht nodig voor het toepassen van de regels voor het voorkómen van legionella-besmetting. De eigenaar van een complex moet zorgen voor een actuele risico-analyse en eventueel de installaties aanpassen. Ook moet de eigenaar een beheersplan hebben, waarin beheersmaatregelen zijn vastgelegd. Deze maatregelen moeten volgens het beheersplan uitgevoerd worden en worden bijgehouden in een logboek. Periodiek moeten watermonsters worden genomen en geanalyseerd. Zonder duidelijke contractuele afspraken daarover en over het beheer en de informatie naar de huurders kan het gebeuren dat besmettingen niet worden aangepakt en bewoners besmet water blijven gebruiken.
De drie corporaties waartegen nu een proces-verbaal is opgemaakt, hadden geen monsters genomen bij nieuwbouwpanden, ook ontbrak in een aantal gevallen een risico-analyse. In één geval zijn inmiddels hoge overschrijdingen vastgesteld.
Legionellabesmetting kan ernstige gevolgen hebben. Jaarlijks lopen honderden mensen een besmetting op met de legionellabacterie in de vorm van een ernstige longontsteking, waarvan er enkele tientallen overlijden. Daarnaast houden veel patiënten hier chronische klachten aan over.