Historisch laag aantal incidenten in drinkwaterproductie

Het drinkwater in Nederland was in 2009 van goede kwaliteit. Dit staat in het jaarrapport ‘De drinkwaterkwaliteit in Nederland in 2009’ dat RIVM in opdracht van de VROM-Inspectie heeft opgesteld. Het rapport is gebaseerd op de meetprogramma’s van de drinkwaterbedrijven. Op 33 pompstations is een keer een norm overschreden, maar dat waren meestal eenmalige incidenten. Bovendien ging het om zaken die volgens de inspectie geen betekenis hebben voor de volksgezondheid, zoals om overschrijding van normen van troebeling, mangaan en ijzer. In 2008 waren er nog op 50 pompstations overschrijdingen geconstateerd. Niet eerder was het aantal meldingen zo laag.

Controle verplicht in drinkwaterwet
De drinkwaterbedrijven hebben de wettelijke voorschriften voor de controle op de drinkwaterkwaliteit goed nageleefd, zo constateert de VROM-Inspectie. Zij is verantwoordelijk voor de handhaving van de Waterleidingwet, waarin normen zijn opgesteld voor de aanwezigheid van micro-organismen en chemische stoffen in het drinkwater. De inspectie moet de resultaten rapporteren aan de minister en het parlement. Het RIVM beheert de gegevens en stelt het rapport op.

Bestrijdingsmiddelen
De norm voor bestrijdingsmiddelen is voor twee middelen op elk één locatie incidenteel overschreden, stelt het rapport. Op een winningslocatie waar het bestrijdingsmiddel bromacil in het grondwater voorkomt, worden structurele maatregelen genomen. De aanpassing van de drinkwaterwinning moet in 2012 klaar zijn.

Pathogenen
Bij een drinkwaterpompstation is er een keer een besmetting met E.coli aangetoond. In het distributienet kwamen die besmettingen vaker voor, maar in de genomen herhalingsmonsters zijn echter geen ziekmakende bacteriën meer aangetroffen. Op legionellabacterien wordt het drinkwater getoetst bij her verlaten van het pompstation en tevens in de distributienet. In de leidingen zijn op 23 locaties legionellabacteriën aangetoond. In het drinkwater dat het pompstation verlaat is twee keer een besmetting met legionella gevonden. Volgens de inspectie zouden bij werkzaamheden aan het distributienet besmetting hebben kunnen optreden. In 40 gevallen is aan de bewoners van nabijgelegen woningen geadviseerd het drinkwater voor gebruik te koken.

Bescherming waterbronnen
De opstellers van het rapport waarschuwen wel dat de bescherming van de waterbronnen voortdurende aandacht vereisen, met name door het terugdringen van diffuse emissies van bijvoorbeeld MBTE of (dier)geneesmiddelen en door de sanering van rioolwateroverstorten.

(WaterForum, 19 januari 2011)