Nieuwe regels voor gebouwriolering

De nieuwe NTR 3216 geeft handvaten voor ontwerp, uitvoering en beheer van riolering van bouwwerken.

Met de nieuwe NTR 3216 in de hand ontwerpt de installateur een afvoersysteem voor afvalwater dat voldoet aan het Bouwbesluit 2012, de Lozingsbesluiten en de NEN-normen.

Bouwbesluit
Het nieuwe Bouwbesluit heeft betrekking op de riolering tot aan de perceelgrens. Dat heeft grote gevolgen voor het ontwerp, want voorheen was dat tot slechts 0,5 m buiten het gebouw. In de NTR 3216 zijn ook de nieuwe benamingen voor rioleringsleidingen opgenomen die nu hetzelfde zijn voor gebouw- en terreinriolering. Verder komen aan de orde de nieuwe Wet milieubeheer en de Wet op de waterhuishouding. Zo is er de zorgplicht om binnen de perceelgrens zoveel mogelijk hemelwater te gebruiken, vast te houden of te infiltreren.

Normen
ISSO heeft, samen met NEN, TVVL en Uneto-VNI, de NTR 3216 aangevuld met nieuwe kennis en inzichten over onder meer de leidingloop in kruipruimtes, kruipruimteloos bouwen, zettingsconstructies bij zakkende grond, en het dimensioneren van afvoerleidingen van de keuken. Ook brandveilige doorvoeringen, geluidshinder en klachtenanalyses over stankoverlast en verstoppingen komen aan bod. NTR 3216 geeft de handvatten om te voldoen aan NEN 3215 ‘Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen’. Deze norm behandelt de bepalingsmethoden voor de ^afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen.